Project Management

Consultday is de specialist op het gebied van Programma- en Projectmanagement en heeft een bewezen track-record met het uitvoeren van Aanbestedingen, Pakketselecties, Implementaties, Sourcing vraagstukken en de selectie van Vendor(s).

HR Pakketselectie
Consultday heeft ervaring met alle HCM pakketten die bij grotere (inter)nationale organisaties in gebruik zijn. Door de diverse pakketselecties (o.a. Workday, SAP SuccessFactors, Nmbrs, Raet, en AFAS) kennen wij de markt, de sterke en zwakke punten van de verschillende systemen, en doorgronden de uitdagingen vanuit HR en de business, waardoor we goed in staat zijn een pakketselectie op te zetten die passend is bij de organisatie en HR Strategie. Klik hier voor meer informatie.

 

Aanbesteding HR systemen
Consultday is verantwoordelijk geweest voor een groot aantal (Europese) aanbestedingsprocedures voor E-hrm pakketten en HR-software binnen de Overheid (Gemeenten, Provincies en Rijksoverheid) en de Non-Profit sector (o.a. Waterbedrijven, Onderwijs en Energie). Dit doen wij als projectleider, adviseur of door het uitvoeren van een second opinion. Consultday heeft ervaring met alle HCM en payroll software die binnen de Non-Profit worden gebruikt (o.a. AFAS, RAET, ADP, SAP en Workday).

 

HR systeem implementaties
Consultday heeft een uitgebreid track-recored  met het implementeren van HR IT systemen bij zowel Overheid, Onderwijs, Zorg als grotere MKB organisaties en Multinationals. Een nieuw HR systeem gaat veel verder dan alleen het live gaan van een nieuw systeem. Het gaat ook om de transformatie van HR, waarbij het ons doel is om HR Techonology begrijpelijk en toegangelijk te maken voor de gehele organisatie.

 

HR sourcing
De sourcing van HR operations is al geruime tijd een belangrijk onderwerp binnen HR. Consultday helpt organisaties met het bepalen van een sourcingstrategie en/of het in- of outsourcen van gehele afdelingen en werkzaamheden.

 

HR Vendor Selectie
Binnen grootschalige HR-IT trajecten is de selectie van goede partners essentieel. Consultday is pakket- en partner onafhankelijk, heeft een gedegen kennis van de markt, en is daarmee de ideale sparringspartner voor de HR organisatie bij het selecteren van de juiste Vendor(s).

 

 

English

 

Consultday specializes in the field of Program and Project Management. We have a proven track record in executing Tenders, Software Selections & Implementations, Resolving Sourcing en Resource issues, and the selection of Vendor(s).

 

HR Software Selection

Consultday has experience with all HCM software frequently used by larger (inter)national organizations. Thanks to our experience with numerous software selections and implementations (including Workday, SAP SuccessFactors, Nmbrs, Raet, and AFAS), we know the market, the strengths, and weaknesses of the various systems, and we understand the challenges of HR and the business. All this enables us to set up a software selection that suits both the organization and HR Strategy.

 

HR-systems tender

Consultday has managed several (European) tender procedures for E-HRM solutions and HR software within the Dutch Government (Municipalities, Provinces, and Central Government) and the Non-Profit sector (including Water companies, Education, and Energy). Our team supports organizations in different roles, such as, project leads, consultants, or by providing a second opinion. Consultday has experience with all HCM and payroll software used within the Non-Profit sector (including AFAS, RAET, ADP, SAP, and Workday).

 

HR system implementations 

Consultday has an extensive track record when it comes to implementing HR IT systems in Government, Education, Healthcare, as well as larger SME organizations and multinationals. Deploying a new HR system is just the start. The transformation of HR is as important as the go live; our goal is to make HR Technology understandable and accessible for the entire organization.

 

HR sourcing

The sourcing of HR operations has been an important topic within HR for quite some time now. Consultday supports organizations in determining an appropriate sourcing strategy and/or insourcing or outsourcing entire departments and activities.

 

HR Vendor Selection

Within large-scale HR-IT processes, the selection of good partners is essential. Consultday is software and partner independent, has a thorough understanding of the market, and is, therefore, the ideal sparring partner for HR organizations when selecting the Vendor(s) that best suit their specific needs.